Norman Kaneshiro

Nomura Ryu Ongaku Kyokai Hawaii Shibu